1. Sia Delta Capital klientiem iespējams iepazīties ar noslēgto līgumu savā profilā, sadaļā "Līgums". Līgums tiek uzglabāts Sia Delta Capital datubāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts piecus gadus. Pēc klienta rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.
 2. Sia Delta capital apņemas nodrošināt klienta un kredīta ņēmēja personas datu drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un / vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi
 3. Kredīta ņēmējam ir tiesības iepazīties ar saviem datiem, pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izlabot kļūdas vai neprecizitātes
 4. Atteikuma tiesības - Kredīta ņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā drīkst izmanot atteikuma tiesības un atkāpties no Kredītlīguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Atteikuma termiņš tiek skaitīts no Kredītlīguma spēkā stāšanas dienas, tas ir, no dienas kad Kreditors ir pārskaitījis Kredīta summu uz Kredīta ņēmēja Pieteikumā Kredīta saņemšanai norādīto Kredīta ņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē. Par atteikuma tiesību izmantošanu Kredīta ņēmējs paziņo Kreditoram rakstveidā. Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedzams Kreditora biroja adresē Ūdens ielā 12 - 118, Rīgā, LV - 1007, to iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā. Kredīta ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis un/vai iesniedzis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Kreditoram saņemto Kredītu un Kredīta komisiju par Kredīta izmantošanu no Kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts. Kredīta komisijas maksu aprēķina, pamatojoties uz Kredītlīgumā noteikto Kredīta likmi. Ja Kredīta ņēmējs noteiktajā termiņā neizmanto savas atteikuma tiesības, tad Kredīta atmaksa jāveic saskaņā ar Kredītlīguma noteikumiem un pielīgtajiem Kredīta atmaksas termiņiem.
 5. Līgumu var izbeigt pēc Pušu vienošanās: Kreditors ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, Kredītlīgumā paredzētās Kredīta ņēmēja saistības paliek spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, ja: 1. Kredīta ņēmējs, lai saņemtu Kredītu, Kreditoram sniedzis nepareizu, neprecīzu un / vai apzināti nepareizu informāciju par sevi. 1. Kredīta ņēmējs nav samaksājis Maksājumu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas. 1. Kreditoram ir pienākums par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņot 7 (septiņas) darba dienas iepriekš. Paziņojums par Līguma izbeigšanu var tikt nosūtīts pa parasto pastu, faksu vai elektronisko pastu. Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc 7 (septiņām) darba dienām no brīža, kad saņemts paziņojums par Līguma izbeigšanu. Kredīta ņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu: 1. jebkurā laikā, ja ir pienācīgi izpildījis šī Līguma noteikumus, t. i., atmaksājis visus parādus/ veicis visus Maksājumus pilnā apmērā, kas izriet no šī Līguma. 2. Kredīta ņēmējam ir pienākums paziņot Kreditoram par Līguma vienpusēju izbeigšanu 4 (četras) darba dienas iepriekš no tā paša mob. tālruņa numura, kuru tas norādījis, reģistrējoties http://www.kredīts365.lv/ sistēmā, un, saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt Kreditoram īsziņu ar tekstu IZBEIGT (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Līguma Vispārīgo noteikumu numurs. Līguma izbeigšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu.
 6. Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas:Šim Kredītlīgumam, kā arī Kreditora un Kredīta ņēmēja attiecībām pirms kredītlīguma noslēgšanas, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, tostarp:
  · Civillikums;
  · Patērētāju tiesību aizsardzības likums
  · MK noteikumi Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;
  · MK noteikumi Nr.1037 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
 7. Kreditēšanas līgumam piemērojami LR tiesību akti un strīdi izskatāmi piekritīgajā LR tiesā.
Apskatīties licenci